คณะผู้บริหาร  และประชาชน เทศบาลตำบลวังยาง
อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร