- ข้อมูลผู้สูงอายุ
- ข้อมูลผู้พิการ
- ข้อมูลผู้ป่วยเอดส์
- ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
    ดัดแปลง รื้อถอน
- ขอออกเลขที่บ้าน
- แบบบ้านมาตรฐาน
- ทะเบียนราษฎรและบัตร
- มอบฉันทะ
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- คู่มือป้องกันน้ำท่วม
:: ???????????? ::
เทศบาลตำบลวังยาง เลขที่ 999 หมู่ 1 ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง  จังหวัดกำแพงเพชร 62120
โทร. 055-865375, 055-865376, 055-865377,  055-865378
E-mail : wangyang@wangyang.go.th
Copyright 2010 Wangyang.go.th All rights reserved.