"ตำบลน่าอยู่   สู่สุขภาพดี    มีวิถีชีวิตพอเพียง"  เทศบาลตำบลวังยาง ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป...
เทศบาลตำบลวังยาง เลขที่ 999 หมู่ 1 ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง  จังหวัดกำแพงเพชร 62120
โทร. 055-865375, 055-865376, 055-865377,  055-865378
E-mail : wangyang.vch@gmail.com
มกราคม - กุมภาพันธ์ : ภาษีโรงเรือนและที่ดิน, มกราคม - มีนาคม : ภาษีป้าย,  มกราคม - เมษายน : ภาษีลำรุงท้องที่,  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ : ธันวาคม
:: ???????????? ::
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
ประเมินความพึงพอใจ
ร้องทุกข์/ร้องเรียน