ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลวังยาง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร

เลือกหมวดหมู่กิจกรรม => ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลวังยาง => ข้อความที่เริ่มโดย: admin ที่ พฤศจิกายน 07, 2017, 02:24:55 PM

หัวข้อ: รายงานผลการดำเนินงาน รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ พฤศจิกายน 07, 2017, 02:24:55 PM
   ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชการอาณาไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 ในการดำเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 48  บัญญัติให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปีและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 30(5)  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันวันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
     ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าว  เทศบาลตำบลวังยาง  จึงขอรายงานผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.  2560 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ เทศบาลตำบลวังยาง
รายละเอียดแนบ
     ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลตำบลวังยางทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป
          จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

                                 ประกาศ   ณ   วันที่   30    ตุลาคม     2560