แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - admin

หน้า: [1] 2 3 ... 13
1
จดหมายข่าว ก.ค.61

2
    ตามที่เทศบาลตำบลวังยาง ได้ประกาศรับสมัครเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างภารกิจ จำนวน 2 ตำแหน่งได้แก่ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา และตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจนั้น บัดนี้ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและประเมินสมรรถนะ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้
ติดต่อสอบถาม งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลวังยาง
โทร 055-865375 ในวันและเวลาราชการ

3
  ด้วยเทศบาลตำบลวังยางจะดำเนินโครงการและกิจกรรมตามภารกิจและอำนาจหน้าที่แต่งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 บางรายการตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานและโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จึงเสนอขอโอนงบประมาณรายจ่าย  ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้
ติดต่อสอบถาม กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลวังยาง
โทร 055-865378 ในวันและเวลาราชการ

4
  ตามที่เทศบาลตำบลวังยาง ได้ประกาศรับสมัครเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างภารกิจ จำนวน 2 ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา และตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ นั้น
  บัดนี้ ได้ดำเนินการตรวจสอบหลักฐานเอกสารเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ สถานที่สอบและวันเวลาสอบ ดังมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
ติดต่อสอบถาม งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลวังยาง
โทร 055-865376 ในวันและเวลาราชการ

5
เทศบาลตำบลวังยาง ได้จัดทำงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ดังมีมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้
ติดต่อสอบถาม กองคลัง เทศบาลตำบลวังยาง
โทร 055865377 ในวันและเวลาราชการ

6
   ด้วยเทศบาลตำบลวังยาง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4/2561  โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวังยาง
 ได้จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4/2561 เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลวังยางและประชาคมท้องถิ่น ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลวังยางได้พิจารณาอนุมัติและให้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4/2561
    ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับทราบรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลวังยาง
กองวิชาการและแผน เทศบาลตำบลวังยาง
โทร 055865378 ในวันและเวลาราชการ

7
   ด้วยเทศบาลตำบลวังยาง ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2561 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลวังยางให้นำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้เป็นแผนดำเนินงาน ต่อไป
   เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลวังยางจึงขอประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2561
    ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับทราบรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลวังยาง
กองวิชาการและแผน เทศบาลตำบลวังยาง
โทร 055865378 ในวันและเวลาราชการ

8
 ด้วยเทศบาลตำบลวังยางได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา และ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายระเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายนี้
ติดต่อสอบถาม สำนักปลัด เทศบาลตำบลวังยาง
โทร 055-865375 ในวันและเวลาราชการ


9
ด้วยจังหวัดได้รับแจ้ง จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง(ก.ศป.) ได้มีประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น ลงวันที่ 23 เมษายน 2561 และได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติในการสอบคัดเลือก ปรากฎว่า มีผู้ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิ จำนวน 125 ราย ซึ่ง ก.ศป. ได้กำหนดเชิญชวนบุคคลในแวดวงกฎหมายและการบริหารราชการแผ่นดินให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติฯ ดังมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายนี้
ติดต่อสอบถาม กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลวังยาง
โทร 055-865378 ในวันและเวลาราชการ

10
เทศบาลตำบลวังยาง มีความประสงค์รับโอนพนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น มาดำรงตำแหน่งในสังกัดเทศบาลตำบลวังยาง ดังมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายนี้
ติดต่อสอบถาม สำนักปลัด เทศบาลตำบลวังยาง
โทร/โทรสาร 0-5586-5376 ในวันและเวลาราชการ

11
จดหมายข่าว มิ.ย.61

12
ตามประกาศ เทศบาลตำบลวังยาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านวังน้ำ - บ้านวังตะล่อม หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding) บัดนี้ได้ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างดังกล่าวแล้ว ดังมีเอกสารแนบท้ายเอกสารนี้
ติดต่อสอบถาม กองคลัง เทศบาลตำบลวังยาง
โทร 055-865377 ในวันและเวลาราชการ

13
เทศบาลตำบลวังยาง ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน) ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายนี้
ติดต่อสอบถามกองคลัง เทศบาลตำบลวังยาง
โทร055865377 ในวันและเวลาราชการ

14
เทศบาลตำบลวังยาง ได้จัดทำงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2561 ดังมีมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้
ติดต่อสอบถาม กองคลัง เทศบาลตำบลวังยาง
โทร 055865377 ในวันและเวลาราชการ

15
    เทศบาลตำบลวังยาง มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงกรางปรับปรุง/ซ่อมสร้างถนนลาดยางเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังน้ำแดง - บ้านวังตะล่อม หมู่ที่ 6 ต.วังยาง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายนี้
ติดต่อสอบถามกองคลัง เทศบาลตำบลวังยาง
โทร 055-865377 ในวันและเวลาราชการ

หน้า: [1] 2 3 ... 13