แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - admin

หน้า: [1] 2 3 ... 12
1
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลวังยาง / จดหมายข่าว พ.ค 61
« เมื่อ: เมื่อวานนี้ เวลา 03:30:20 PM »
จดหมายข่าว พ.ค 61

2
เทศบาลตำบลวังยาง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายวังน้ำ ถึงบ้านวังตะล่อม หมู่ที่ 2 อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,293,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฎตามเอกสารตามที่แนบมาพร้อมนี้ หากมีข้อสงสัย ติดต่อ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลวังยาง โทร 055865377 ในวันและเวลาราชการ

3
 ด้วยกระทรวงวัฒนธรรมแจ้งว่า สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันฟุตบอลออนไลน์ช่วงฟุตบอลโลก 2018 เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด จึงขอความอนุเคราะห์รณรงค์การไม่เล่นพนันฟุตบอลออนไลน์ ดังมีรายละเอียดแนบท้ายเอกสารนี้
ติดต่อสอบถาม สำนักปลัด เทศบาลตำบลวังยาง
โทร 055-865375 ในวันและเวลาราชการ

4
เพื่อเป็นการดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง จึงขอดำเนินการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ รวมจำนวน 10 โครงการ ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้
ติดต่อสอบถาม กองคลัง เทศบาลตำบลวังยาง
โทร 055865377 ในวันและเวลาราชการ

5
เพื่อเป็นการดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง จึงขอดำเนินการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ รวมจำนวน 10 โครงการ ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้
ติดต่อสอบถาม กองคลัง เทศบาลตำบลวังยาง
โทร 055865377 ในวันและเวลาราชการ

6
เทศบาลตำบลวังยาง ได้จัดทำประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) แล้วเสร็จ จึงขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังมีรายละเอียดแนบท้ายเอกสารนี้
ติดต่อสอบถาม กองคลัง เทศบาลตำบลวังยาง
โทร 055-865377 ในวันและเวลาราชการ

7
  เทศบาลตำบลวังยาง ได้กำหนดจัดโครงการจิตอาสา พลังแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการต่อต้านยาเสพติดและประชาสัมพันธ์ปลุกกระแสในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในพื้นที่ รวมทั้งมีส่วนร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์/สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
เทศบาลตำบลวังยาง จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมฯ ในวันอังคาร ที่ 26 มิถุนายน 2561 รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายนี้
ติดต่อสอบถาม กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลวังยาง
โทร 055-865378 ในวันและเวลาราชการ

8
   เทศบาลตำบลวังยาง ได้ดำเนินการตรวจรับประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA )ประจำปี 2561 เสร็จสิ้นแล้ว ขอประกาศผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพ ดังมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารนี้

9
เทศบาลตำบลวังยาง ได้กำหนดจัดโครงการจิตอาสา พลังแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการต่อต้านยาเสพติดและประชาสัมพันธ์ปลุกกระแสในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในพื้นที่ รวมทั้งมีส่วนร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์/สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างจริงจังและต่อเนื่องโดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายนี้

10
 เทศบาลตำบลวังยาง ได้จัดทำงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ดังมีมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้
ติดต่อสอบถาม กองคลัง เทศบาลตำบลวังยาง
โทร 055865377 ในวันและเวลาราชการ

11
  ด้วยเทศบาลตำบลวังยาง ได้กำหนดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 พฤศจิกายน 2561 ดังมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายนี้
ติดต่อสอบถาม งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลวังยาง
โทร 055-865375-6 ในวันและเวลาราชการ

12
     ด้วยเทศบาลตำบลวังยางจะดำเนินโครงการและกิจกรรมตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ แต่งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 บางรายการตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานและโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จึงเสนอขอโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 4/2561 และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 1/2561 ต่อคณะผู้บริหารฯซึ่งอนุมัติตามความเห็นชอบของที่ประชุมคณะผูบริหารและมติการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังยาง 
สามารถขอดูเอกสารเพิ่มเติมหรือติดต่อสอบถามได้ที่ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลวังยาง
โทร 055-865378 ในวันและเวลาราชการ

13
จดหมายข่าว เม.ย.61

14
  เพื่อให้เป็นไปตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ได้กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของเทศบาลตำบลวังยาง ดังมีรายละเอียดแนบท้ายเอกสารนี้
ติดต่อสอบถาม กองคลัง เทศบาลตำบลวังยาง
โทร 055-865377 ในวันและเวลาราชการ

15
  ด้วยเทศบาลตำบลวังยาง ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือประชาชนสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรฐานและการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ จึงได้กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันหรือตรวจสอบการละเว้นไม่ปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน ดังมีรายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารนี้
ติดต่อสอบถาม กองวิชาการและแผนงาน
โทร 055-865378 ในวันและเวลาราชการ

หน้า: [1] 2 3 ... 12