กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลวังยาง / จดหมายข่าว พ.ค 61
« กระทู้ล่าสุด โดย admin เมื่อ เมื่อวานนี้ เวลา 03:30:20 PM »
จดหมายข่าว พ.ค 61
2
เทศบาลตำบลวังยาง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายวังน้ำ ถึงบ้านวังตะล่อม หมู่ที่ 2 อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,293,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฎตามเอกสารตามที่แนบมาพร้อมนี้ หากมีข้อสงสัย ติดต่อ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลวังยาง โทร 055865377 ในวันและเวลาราชการ
3
 ด้วยกระทรวงวัฒนธรรมแจ้งว่า สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันฟุตบอลออนไลน์ช่วงฟุตบอลโลก 2018 เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด จึงขอความอนุเคราะห์รณรงค์การไม่เล่นพนันฟุตบอลออนไลน์ ดังมีรายละเอียดแนบท้ายเอกสารนี้
ติดต่อสอบถาม สำนักปลัด เทศบาลตำบลวังยาง
โทร 055-865375 ในวันและเวลาราชการ
4
เพื่อเป็นการดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง จึงขอดำเนินการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ รวมจำนวน 10 โครงการ ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้
ติดต่อสอบถาม กองคลัง เทศบาลตำบลวังยาง
โทร 055865377 ในวันและเวลาราชการ
5
เพื่อเป็นการดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง จึงขอดำเนินการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ รวมจำนวน 10 โครงการ ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้
ติดต่อสอบถาม กองคลัง เทศบาลตำบลวังยาง
โทร 055865377 ในวันและเวลาราชการ
6
เทศบาลตำบลวังยาง ได้จัดทำประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) แล้วเสร็จ จึงขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังมีรายละเอียดแนบท้ายเอกสารนี้
ติดต่อสอบถาม กองคลัง เทศบาลตำบลวังยาง
โทร 055-865377 ในวันและเวลาราชการ
7
  เทศบาลตำบลวังยาง ได้กำหนดจัดโครงการจิตอาสา พลังแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการต่อต้านยาเสพติดและประชาสัมพันธ์ปลุกกระแสในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในพื้นที่ รวมทั้งมีส่วนร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์/สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
เทศบาลตำบลวังยาง จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมฯ ในวันอังคาร ที่ 26 มิถุนายน 2561 รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายนี้
ติดต่อสอบถาม กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลวังยาง
โทร 055-865378 ในวันและเวลาราชการ
8
   เทศบาลตำบลวังยาง ได้ดำเนินการตรวจรับประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA )ประจำปี 2561 เสร็จสิ้นแล้ว ขอประกาศผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพ ดังมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารนี้
9
เทศบาลตำบลวังยาง ได้กำหนดจัดโครงการจิตอาสา พลังแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการต่อต้านยาเสพติดและประชาสัมพันธ์ปลุกกระแสในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในพื้นที่ รวมทั้งมีส่วนร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์/สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างจริงจังและต่อเนื่องโดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายนี้
10
 เทศบาลตำบลวังยาง ได้จัดทำงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ดังมีมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้
ติดต่อสอบถาม กองคลัง เทศบาลตำบลวังยาง
โทร 055865377 ในวันและเวลาราชการ
หน้า: [1] 2 3 ... 10