กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลวังยาง / จดหมายข่าว ก.ค.2561
« กระทู้ล่าสุด โดย admin เมื่อ สิงหาคม 17, 2018, 01:35:15 PM »
จดหมายข่าว ก.ค.61
2
    ตามที่เทศบาลตำบลวังยาง ได้ประกาศรับสมัครเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างภารกิจ จำนวน 2 ตำแหน่งได้แก่ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา และตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจนั้น บัดนี้ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและประเมินสมรรถนะ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้
ติดต่อสอบถาม งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลวังยาง
โทร 055-865375 ในวันและเวลาราชการ
3
  ด้วยเทศบาลตำบลวังยางจะดำเนินโครงการและกิจกรรมตามภารกิจและอำนาจหน้าที่แต่งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 บางรายการตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานและโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จึงเสนอขอโอนงบประมาณรายจ่าย  ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้
ติดต่อสอบถาม กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลวังยาง
โทร 055-865378 ในวันและเวลาราชการ
4
  ตามที่เทศบาลตำบลวังยาง ได้ประกาศรับสมัครเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างภารกิจ จำนวน 2 ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา และตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ นั้น
  บัดนี้ ได้ดำเนินการตรวจสอบหลักฐานเอกสารเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ สถานที่สอบและวันเวลาสอบ ดังมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
ติดต่อสอบถาม งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลวังยาง
โทร 055-865376 ในวันและเวลาราชการ
5
เทศบาลตำบลวังยาง ได้จัดทำงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ดังมีมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้
ติดต่อสอบถาม กองคลัง เทศบาลตำบลวังยาง
โทร 055865377 ในวันและเวลาราชการ
6
   ด้วยเทศบาลตำบลวังยาง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4/2561  โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวังยาง
 ได้จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4/2561 เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลวังยางและประชาคมท้องถิ่น ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลวังยางได้พิจารณาอนุมัติและให้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4/2561
    ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับทราบรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลวังยาง
กองวิชาการและแผน เทศบาลตำบลวังยาง
โทร 055865378 ในวันและเวลาราชการ
7
   ด้วยเทศบาลตำบลวังยาง ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2561 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลวังยางให้นำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้เป็นแผนดำเนินงาน ต่อไป
   เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลวังยางจึงขอประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2561
    ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับทราบรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลวังยาง
กองวิชาการและแผน เทศบาลตำบลวังยาง
โทร 055865378 ในวันและเวลาราชการ
8
 ด้วยเทศบาลตำบลวังยางได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา และ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายระเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายนี้
ติดต่อสอบถาม สำนักปลัด เทศบาลตำบลวังยาง
โทร 055-865375 ในวันและเวลาราชการ

9
ด้วยจังหวัดได้รับแจ้ง จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง(ก.ศป.) ได้มีประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น ลงวันที่ 23 เมษายน 2561 และได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติในการสอบคัดเลือก ปรากฎว่า มีผู้ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิ จำนวน 125 ราย ซึ่ง ก.ศป. ได้กำหนดเชิญชวนบุคคลในแวดวงกฎหมายและการบริหารราชการแผ่นดินให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติฯ ดังมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายนี้
ติดต่อสอบถาม กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลวังยาง
โทร 055-865378 ในวันและเวลาราชการ
10
เทศบาลตำบลวังยาง มีความประสงค์รับโอนพนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น มาดำรงตำแหน่งในสังกัดเทศบาลตำบลวังยาง ดังมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายนี้
ติดต่อสอบถาม สำนักปลัด เทศบาลตำบลวังยาง
โทร/โทรสาร 0-5586-5376 ในวันและเวลาราชการ
หน้า: [1] 2 3 ... 10