กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
 เทศบาลตำบลวังยาง ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม) ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายนี้
ติดต่อสอบถามกองคลัง เทศบาลตำบลวังยาง
โทร055865377 ในวันและเวลาราชการ
2
    เทศบาลตำบลวังยาง ได้จัดทำงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ดังมีมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้
ติดต่อสอบถาม กองคลัง เทศบาลตำบลวังยาง
โทร 055865377 ในวันและเวลาราชการ
3
เทศบาลตำบลวังยาง ขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุง/ก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางที่ชำรุด สายบ้านวังยาง - วังน้ำ ดังมีรายละเอียดปรากกฎตามเอกสารแนบท้ายนี้
ติดต่อสอบถาม กองคลัง เทศบาลตำบลวังยาง
โทร 055865377 ในวันและเวลาราชการ
4
เทศบาลตำบลวังยาง ขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของเทศบาลตำบลวังยาง ดังมีรายละเอียดปรากกฎตามเอกสารแนบท้ายนี้
ติดต่อสอบถาม กองคลัง เทศบาลตำบลวังยาง
โทร 055865377 ในวันและเวลาราชการ
5
ด้วยเทศบาลตำบลวังยาง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/2561  โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวังยาง
 ได้จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/2561 เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลวังยางและประชาคมท้องถิ่น ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลวังยางได้พิจารณาอนุมัติและให้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/2561
    ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับทราบรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลวังยาง
กองวิชาการและแผน เทศบาลตำบลวังยาง
โทร 055865378 ในวันและเวลาราชการ
6
ด้วยเทศบาลตำบลวังยาง โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวังยางได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2561 เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลวังยางจึงขอประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2561
    ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับทราบรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลวังยาง
กองวิชาการและแผน เทศบาลตำบลวังยาง
โทร 055865378 ในวันและเวลาราชการ
7
 เทศบาลตำบลวังยาง ได้จัดทำงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ดังมีมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้
ติดต่อสอบถาม กองคลัง เทศบาลตำบลวังยาง
โทร 055865377 ในวันและเวลาราชการ
8
กฎหมายที่เกี่ยวกับกับการยื่นคำขอให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครับรอง เพื่อให้สมาคมและมูลนิธิมีสิทธิและอำนาจฟ้องคดีที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค ตามพรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 40 41 และ 42 กำหนดให้สมาคมและมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองผู้บริโภคหรือต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมทางการค้า สามารถยื่นคำขอให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครับรองเพื่อให้สมาคมและมูลนิธิมีสิทธิและอำนาจฟ้องคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้
ติดต่อสอบถาม กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลวังยาง
 โทร 055-865378 ในวันและเวลาราชการ
9
  ด้วยเทศบาลตำบลวังยางจะดำเนินโครงการและกิจกรรมตามภารกิจและอำนาจหน้าที่แต่งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 บางรายการตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานและโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จึงเสนอขอโอนงบประมาณรายจ่าย ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้
ติดต่อสอบถาม กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลวังยาง
โทร 055-865378 ในวันและเวลาราชการ
10
   เทศบาลตำบลวังยางมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร่างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้
ติดต่อสอบถาม กองคลัง เทศบาลตำบลวังยาง
โทร 055-865377 ในวันและเวลาราชการ
หน้า: [1] 2 3 ... 10