@งานเทศบัญญัติงบประรายจ่ายประจำปี 2560
@ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลวังยาง
เทศบาลตำบลวังยาง เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 ต.วัยาง อ.คลองขลุง  จ.กำแพงเพชร 62120
โทร. 055-865375, 055-865376, 055-865377,  055-865378

@ภาพข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลวังยาง