Galleries > เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลวังยาง ได้รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment :LPA) ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการประเมินประสิทธิภาพในการทำงานของเทศบาลตำบลวังยางต่อผลการดำเนินงานในด้านต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชนในพื้นที่ตำบลวังยาง > Image 1 / 4 (11 views)
  FirstPreviousTo the overviewNextLast  Start slideshow
 IMG_0003 
Tip: Press i for info
Visits: Total:621380 Today:339Photo Gallery powered by TinyWebGallery 2.3.4powered by TinyWebGallery 2.3.4 No Cache! | 
30 days history