ขั้นตอนการเข้ารับบริการจดทะเบียนพาณิชย์
(จัดตั้งใหม่ , เปลี่ยนแปลง , เลิกกิจการ)


เอกสารที่ต้องเตรียมมา
1.  สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
2.  สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
3.  หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ (กรณีไม่ใช่เจ้าบ้าน)
4.  สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
5.  สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง)

ขั้นตอนที่ 1                
                          - กรอกคำร้อง
                               - กรอกคำขอจดทะเบียน
                               - กรอกหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ (กรณีไม่ใช้เจ้าบ้าน)
                               - กรอกแผนที่โดยสังเขป

ขั้นตอนที่ 2                
                           เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนที่ 3                
                           เจ้าหน้าที่พิมพ์ทะเบียนพาณิชย์ตามแบบ พค.0403
                           และตรวจสอบความเรียบร้อย และเสนอนายทะเบียนพาณิชย์ลงนาม

ขั้นตอนที่ 4                
                          - ชำระเงินค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กำหนด ดังนี้
                               - จดทะเบียนตั้งใหม่ ค่าธรรมเนียม 50 บาท
                               - จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง ค่าธรรมเนียม 20 บาท
                               - จดทะเบียนเลิกกิจการ ค่าธรรมเนียม  20 บาทขั้นตอนการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์
(ยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วัน นับแต่วันเริ่มประกอบกิจการ)
ผู้ประกอบการพาณิชย์ยื่นคำขอ
และกรอกข้อมูล (แบบ ท.พ.)
5 นาที
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
2 นาที
นายทะเบียนพาณิชย์พิจารณา
คำขอและจดทะเบียนพาณิชย์

2 นาที
ออกใบเสร็จรับเงิน
1 นาที
ขั้นตอนการให้บริการ
ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

รับบัตรคิว
ขั้นตอนที่ 1
เจ้าของโรงเรือนยื่นแบบ (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
ขั้นตอนที่ 2
(ใช้เวลา 1 นาที)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินค่ารายปีและค่าภาษีให้ทราบ
ขั้นตอนที่ 3
(ใช้เวลา 2 นาที

ขั้นตอนการให้บริการชำระภาษีป้าย
รับบัตรคิว
ขั้นตอนที่ 1
ผู้เป็นเจ้าของป้ายยื่นแบบ (ภป.1) พร้อมหลักฐาน
ขั้นตอนที่ 2
(1 นาที)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินค่าภาษีป้าย
ขั้นตอนที่ 3
(2 นาที)

รวม 3 ขั้นตอนใช้ระยะเวลาให้บริการ 4 นาที
รวม 4 ขั้นตอนใช้ระยะเวลาให้บริการ 10 นาที
ขั้นตอนการให้บริการ
ชำระภาษีบำรุงท้องที่

รับบัตรคิว
ขั้นตอนที่ 1
เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5)
ขั้นตอนที่ 2
(1 นาที)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินให้ทราบค่าภาษี
ขั้นตอนที่ 3
(2 นาที)

เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงินและคืนส่วนท้าย ภบท.5 ให้เจ้าของที่ดิน
ขั้นตอนที่ 4
(2 นาที)

เทศบาลตำบลวังยาง เลขที่ 999 หมู่ 1 ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง  จังหวัดกำแพงเพชร 62120
โทร. 055-865375, 055-865376, 055-865377,  055-865378
E-mail : wangyang@wangyang.go.th
Copyright 2010 Wangyang.go.th All rights reserved.