นายศานิศ  นาคทอง
ปลัดเทศบาลตำบลวังยาง
นางสาวอาทิตยา  กวานปัชชา
หัวหน้าสำนักปลัด
นายจักรพันธ์ คงทอง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางอรสา คล้ายบุญ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางยุพาวรรณ ชาญเชาว์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอนุษรา สิงห์วี
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวศศิรัศมิ์  แสงอินทร์         
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวกัญจน์ชญา พิลึก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอดิศร ปั้นลาย
พนักงานขับรถยนต์
นายมนัส ชัยสงคราม
พนักงานขับรถยนต์
นายไพทูล ออมสิน
พนักงานดับเพลิง
นายจำเนียร อินน้อย
พนักงานดับเพลิง
พนักงานดับเพลิง
นายวน ธีระบุตร
นายกาหลง  ผิวดี
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวธันยารัศมิ์ สิงห์วี
พนักงานจ้างทั่วไป
นางปณิตตา สิงห์รอ
ผู้ดูแลเด็ก
เทศบาลตำบลวังยาง เลขที่ 999 หมู่ 1 ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง  จังหวัดกำแพงเพชร 62120
โทร. 055-865375, 055-865376, 055-865377,  055-865378
E-mail : wangyang@wangyang.go.th ### Copyright 2010 Wangyang.go.th All rights reserved.
นางสาวธนวรรณ พงษ์เสือ
พนักงานดับเพลิง
นายสมเกียรติ ผิวลออ
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวภัทราพร  พระตลับ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นายธงไชย ชัยบุรินทร์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
-ว่าง-
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
นางสาวชนกนันท์ ชัยสงคราม

ผู้ช่วยนักสันทนาการ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันฯ