-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางจันทร์จิรา   ผิวผ่อง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางสาวสุภาณี   อุดมเกตุ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
นางสาวสมกณภัทร  ธรรมสอน
นางสาวกฤษณา  บัววรศรี
นางสาวนปภา   เชียงหลิว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาววันเพ็ญ   แผลงผล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวทิพย์วิมล   ตาทิพย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวอิงอร โสภี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เทศบาลตำบลวังยาง เลขที่ 999 หมู่ 1 ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง  จังหวัดกำแพงเพชร 62120
โทร. 055-865375, 055-865376, 055-865377,  055-865378
E-mail : wangyang@wangyang.go.th ### Copyright 2010 Wangyang.go.th All rights reserved.
-ว่าง-
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้