-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายณัฐกรพจน์   ทานัธยพงศ์
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นายประวิทย์ นาคคุ้ม
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นางสาวอัยญรัศมิ์  นกไทย          
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
-ว่าง-
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายสมปอง   ข้องธัญกรณ์
พนักงานสูบน้ำ
เทศบาลตำบลวังยาง เลขที่ 999 หมู่ 1 ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง  จังหวัดกำแพงเพชร 62120
โทร. 055-865375, 055-865376, 055-865377,  055-865378
E-mail : wangyang@wangyang.go.th  ### Copyright 2010 Wangyang.go.th All rights reserved.
-ว่าง-
นายช่างไฟฟ้า
-ว่าง-
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ