นางเนตรนภา  นาคทอง
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
นางสาวศกลวรรณ  แก้วเรืองเนตร
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นางสาวศศิธร  เหมือนศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายสราวุธ ใหม่เทวินทร์
นางสาวสุพัตรา อุ่มเอิบ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
นายภราดร โมกไธสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลวังยาง เลขที่ 999 หมู่ 1 ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง  จังหวัดกำแพงเพชร 62120
โทร. 055-865375, 055-865376, 055-865377,  055-865378
E-mail : wangyang@wangyang.go.th ### Copyright 2010 Wangyang.go.th All rights reserved.