แบบสำรวจความพึงพอใจในบริการของเทศบาลตำบลวังยาง

พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจ
ไม่พอใจ
ควรปรับปรุงแสดงผล Poll ทั้งหมด