12 พ.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้ง/บำรุงรักษาไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในตำบล หมู่ที่ 4 บ้านวังน้ำ
09 พ.ย. 2561 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของ อปท.รอบ 6 เดือน
08 พ.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7
08 พ.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3
05 พ.ย. 2561 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของ อปท.รอบ 12 เดือน
02 พ.ย. 2561 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการปรับปรุงเสียงตามสายในหมู่บ้าน ม.9 บ้านเกาะพร้าว
02 พ.ย. 2561 ประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มร้องเรียนด้านงานทรัพยากรบุคคล
02 พ.ย. 2561 ประกาศ การยื่นแบบและการชำระค่าภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย ประจำปี 2562
02 พ.ย. 2561 ประกาศ ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตตำบลวังยาง ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อเสียภาษีโรงเรือน ประจำปี พ.ศ.2562
02 พ.ย. 2561 ประกาศแผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562
31 ต.ค. 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าเทศบาลตำบลวังยาง หมู่ที่ 1
24 ต.ค. 2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
24 ต.ค. 2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติมฉบับที่ 5 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
24 ต.ค. 2561 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
19 ต.ค. 2561 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4
19 ต.ค. 2561 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
19 ต.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำหลังวัดประชาศรัทธาราม หมู่ที่ 3 บ้านหนองโสน
18 ต.ค. 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้ง/บำรุงรักษาไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในตำบล หมู่ที่ 4 บ้านวังน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 ต.ค. 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองโสน
11 ต.ค. 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านนิคมใหม่
09 ต.ค. 2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
09 ต.ค. 2561 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
05 ต.ค. 2561 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
04 ต.ค. 2561 รายงานการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนกันยายน 2561
04 ต.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์อื่น จำนวน 1 รายการ
04 ต.ค. 2561 กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคล หรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง
28 ก.ย. 2561 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง
26 ก.ย. 2561 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
24 ก.ย. 2561 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
24 ก.ย. 2561 ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง เรื่องแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง