21 พ.ค. 2562 ประกาศ การดำเนินโครงการเวทีประชาคมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบลวังยาง ประจำปี 2562
16 พ.ค. 2562 ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
15 พ.ค. 2562 ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ
15 พ.ค. 2562 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ
01 เม.ย. 2562 ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
29 มี.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ศพด. ขนาดไม่เกิน 50 คน ตอกเสาเข็ม
19 มี.ค. 2562 ประกาศ รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน ตอกเสาเข็ม จำนวน 1 หลัง
19 มี.ค. 2562 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คนตอกเสาเข็ม จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
07 มี.ค. 2562 ประกาศ รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีสำรองในการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
04 มี.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกแก้มลิง หมู่ที่ 2บ้านวังตะล่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
04 มี.ค. 2562 การโอนเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
01 มี.ค. 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
25 ก.พ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังน้ำ
21 ก.พ. 2562 ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉ.6)
20 ก.พ. 2562 ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
20 ก.พ. 2562 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
15 ก.พ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลวังยาง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.พ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 บ้านท่าตะคล้อ
12 ก.พ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกแก้มลิง หมู่ที่ 2 บ้านวังตะล่อม
05 ก.พ. 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2562
05 ก.พ. 2562 ประชาสัมพันธ์ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
04 ก.พ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
31 ม.ค. 2562 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่6)
31 ม.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
25 ม.ค. 2562  ร่างประกาศจ้าง และร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ.21-029 สายบ้านวังน้ำ ม.4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd
25 ม.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
25 ม.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.1 บ้านวังยาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 ม.ค. 2562 ประกาศ รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลตำบลวังยาง
22 ม.ค. 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
14 ม.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการจัดเก็บภาษีฯ ประจำปีงบประมาณ 2562